Condicions Generals

REGULACIÓ JURÍDICA APLICABLE I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS
Les presents Condicions Generals es basen en la llei 21/1.995 de 6 de Juliol (BOE 7/7/95) reguladora dels Viatges Combinats, el Decret GC 168/94 de 30 de Maig (DOG 22/7/94) de reglamentació de les agències de viatges, així com en els convenis internacionals de Transport, la Llei de Navegació Aèria i la legislació vigent a cada país d'acollida.

Inscripcions: En el moment de la inscripció s'haurà de dipositar a la seva agència de viatges 5 € de l'import del viatge, moment en el qual es considerarà la plaça compromesa. L'import restant s'haurà d'abonar el mateix dia de l'excursió al representant de l'agència durant el viatge. Tots els reemborsaments que siguin procedents per qualsevol concepte, es formalitzaran sempre a través de l'oficina on s'hagi fet la inscripció, i no s'efectuarà cap devolució per serveis no utilitzats voluntàriament pel consumidor.

Anul·lacions: L'usuari o consumidor té la facultat de desistir del viatge contractat en qualsevol moment abans de la sortida. Tanmateix, haurà d'abonar una penalització de 5 € per persona corresponent a les despeses de gestió.

Presentació a la sortida: Els clients han de presentar-se 10 minuts abans de l'hora de sortida indicat en cada programa.

No estan inclosos en el preu: els serveis que no figuren especificats en l'itinerari del viatge, com ara: entrades a monuments i museus, guies locals, trucades telefòniques, etc ...

Acceptació de les condicions: El fet de formar part en qualsevol dels viatges inserits a la WEB o en el catàleg de PAISATGESDECATALUNYA suposa l'expressa acceptació per part dels viatgers de totes i cadascuna d'aquestes condicions generals. Així com també les especificades per a cada destinació.

El contracte de viatge combinat: Les excursions d'1 dia no requereixen l'obligació d'un Contracte de Viatge Combinat.

Organització: L'organització d'aquests viatges es realitza per PAISATGES DE CATALUNYA ® amb GC. 882 C.I.F B-61945291.

 

___________________________________________________________________

 

REGULACION JURIDICA APLICABLE Y ACEPTACION DE LAS CONDICIONES
Las presentes Condiciones Generales se basan en la ley 21/1.995 de 6 de Julio (B.O.E. 7/7/95) reguladora de los Viajes Combinados, el Decreto G.C. 168/94 de 30 de Mayo (D.O.G. 22/7/94) de reglamentación de las Agencias de Viajes, así como en los Convenios Internacionales de Transporte, la Ley de Navegación Aérea y la legislación vigente en cada país de acogida.

Inscripciones: En el momento de la inscripción se deberá depositar en su agencia de viajes 5 € del importe del viaje, momento en el cual se considerará la plaza comprometida. El importe restante deberá abonarse el mismo dia de la excursión al representante de la agencia durante el viaje. Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se formalizarán siempre a través de la oficina donde se haya realizado la inscripción, y no se efectuará ninguna devolución por los servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.

Anulaciones: El usuario o consumidor tiene la facultad de desistir del viaje contratado en cualquier momento antes de la salida. No obstante, deberá abonar una penalización de 5 € por persona correspondiente a los gastos de gestión. 

Presentación a la salida: Los clientes deberán presentarse 10 minutos antes de la hora de salida indicado en cada programa.

No están incluidos en el precio: los servicios que no figuran especificados en el itinerario del viaje, tales como: entradas a monumentos y museos, guías locales, llamadas telefónicas, etc…

Aceptación de las condiciones: El hecho de formar parte en cualquiera de los viajes insertados en la WEB o en el catálogo de PAISATGESDECATALUNYA supone la expresa aceptación por parte de los viajeros de todas y cada una de estas condiciones generales. Así como también las especificadas para cada destino.

El contrato de viaje combinado: Las excursiones de 1 día no requieren la obligación de un Contrato de Viaje Combinado. 

Organización: La organización de estos viajes se realiza por PAISATGES DE CATALUNYA ® con GC. 882  C.I.F B- 61945291.